ชื่อ - นามสกุล :นายวรรณชัย รังษี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :โรงเรียนช่องพรานวิทยา
ที่อยู่ :หมู่ที่ 2 บ้านช่องพราน ต.เตาปูน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
Telephone :๐๓๒-๙๑๙๑๒๘
Email :