ชื่อ - นามสกุล :นายอำนาจ ทวีศรี
ตำแหน่ง :ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :